+420 778 429 546
Language: CZENDEFRSK
Právě se nacházíte:

GDPR

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

COMET OBALY s. r. o., IČ: 25887211 se sídlem Průmyslová 734/11, Olomouc – Holice 779 00

Zajištění informační povinnosti správce osobních údajů
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů COMET OBALY s.r.o. jsou účinné od 25. 5. 2018. Jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

Kategorie osobních údajů
Společností COMET OBALY s. r. o., jako správcem osobních údajů, může dojít za splnění níže uvedených podmínek ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Osobní identifikační údaje a adresní údaje
Takovými údaji jsou zejména titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, název obchodní firmy, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, fakturační adresa, IČZ, IČP, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nelze kopírovat, jsou na kopiích dokladů začerněny), bankovní spojení, podpis.

2. Kontaktní údaje
Takovými údaji jsou zejména kontaktní e-mail, telefonní číslo.

3. Ostatní údaje
Jsou to zejména údaje, které subjekt osobních údajů poskytne správci osobních údajů pro tyto účely na základě souhlasu, údaje dostupné z regulérně provozovaných registrů.

4. Provozní údaje
Jedná se o údaje zpracovávané zejména pro řešení případných sporů plynoucích z konkrétních kontraktů, údaje vznikající při přímé komunikaci mezi COMET OBALY s. r. o. a subjektem údajů, dále pak pro potřeby účtování a plnění zákonných povinností COMET OBALY s. r. o.

5. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů
Jedná se o zpracování osobních údajů, které není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností správce či ochranu oprávněných zájmů COMET OBALY s. r. o. Účelem jejich zpracování, zvláště pak při zpracování na základě Souhlasu pro obchodní účely, je zlepšení, zrychlení a zvýšení kvality vzájemné komunikace a poskytovaných služeb ze strany COMET OBALY s. r. o. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány jen po dobu platnosti tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je kdykoliv odvolatelné.

6. Kamerový systém
Za účelem ochrany vlastního majetku a výlučně z bezpečnostních důvodů COMET OBALY s. r. o. používá kamerový systém. Provozování kamerového systému podléhá přísně stanoveným pravidlům a je prováděno pouze v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nadměrně nezasahovalo do soukromí osob. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů COMET OBALY s. r. o. a proto ke zpracování těchto osobních údajů COMET OBALY s. r. o. nepotřebuje souhlas daného subjektu údajů.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů
Od účelu zpracování se odvíjí rozsah zpracovávaných údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu COMET OBALY s. r. o. či na základě zákona, a to vše bez souhlasu subjektu osobních údajů. Pro jiné účely může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů COMET OBALY s. r. o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností COMET OBALY s. r. o. a ochranu oprávněných zájmů COMET OBALY s. r. o., je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provádět kontraktaci, poskytovat služby ani řádně plnit zákonné povinnosti. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto dílčí účely: plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností), vyúčtování (plnění smlouvy), účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností).

Dále pak vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem), zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti COMET OBALY s.r.o. (oprávněný zájem společnosti COMET OBALY s. r. o.)

2. Zpracovávání údajů klientů COMET OBALY s. r. o. se souhlasem

COMET OBALY s. r. o. se souhlasem subjektu údajů může zpracovávat některé údaje nad rámec nutný k plnění smlouvy a taktéž pro obchodní účely, a to na základě Souhlasu pro obchodní účely, pro vytvoření vhodné nabídky služeb společnosti COMET OBALY s. r. o. klientovi, pro zlepšení kvality služeb a pro případné zrychlení a zlepšení úrovně vzájemné komunikace. Konkrétní forma/formy – např. telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy, formou elektronické komunikace, je vždy ve svobodné dispozici subjektu údajů, který případný souhlas uděluje. Správce provádí pro oslovení klientů s vhodnými nabídkami pouze nezbytně nutné zpracování. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany COMET OBALY s. r. o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů COMET OBALY s. r. o. Obchodní sdělení lze zasílat jednak na kontakty našich klientů z titulu oprávněného zájmu společnosti COMET OBALY s. r. o. a to jen do doby vyslovení případného nesouhlasu klienta. Nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je odkaz na kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Doby zpracování osobních údajů, lhůty
Osobní údaje pro činnosti COMET OBALY s. r. o., jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány, likvidovány v řádných lhůtách.
U klientůCOMET OBALY s. r. o., je společnost COMET OBALY s. r. o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi klientů jejich základní osobní, identifikační, adresní, kontaktní údaje i ostatní a provozní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností COMET OBALY s. r. o.
Jsou-li vystavovány správcem údajů faktury dle zákona o dani z přidané hodnoty, jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou návazně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy.
Záznamy pořízené kamerovým systémem COMET OBALY s. r. o. jsou do 14.dní od jejich pořízení průběžně mazány z příslušného datového úložiště, kdy dochází k nahrazení těchto dat aktuálně pořizovaným záznamem. Delší doba archivace záznamů z kamerového systému je přípustná pouze tehdy, vyplynulo-li by ze záznamů, že došlo k protiprávnímu zásahu do majetku či jiných práv a chráněných zájmů společnosti COMET OBALY s. r. o.

Režim osobních údajů poskytnutých v rámci jednání, které nevedlo k uzavření smlouvy
V případě jednání mezi společností COMET OBALY s. r. o. a potenciálním zájemcem o uzavření smlouvy, které nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, je společnost COMET OBALY s. r. o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení příslušného jednání.

Ostatní příjemci osobních údajů
Společnost COMET OBALY s. r. o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti COMET OBALY s. r. o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených společností COMET OBALY s. r. o. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, správu IT systémů, činnost auditora, daňového poradce, advokáta.
Se všemi takovými subjekty uzavírá COMET OBALY s. r. o. smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů, odpovídající evropskému standardu.
Společnost COMET OBALY s. r. o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsoby zpracování osobních údajů
Společnost COMET OBALY s. r. o. zpracovává osobní údaje manuálním způsobem i automatizovaně a vede řádnou evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Informace o právech subjektů údajů
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti COMET OBALY s. r. o. potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, jež jsou zpracovávány. Dále pak o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a o době zpracování. Dále má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících, se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Může si vyžádat kopii osobních údajů, přičemž v případě opakované žádosti bude společnost COMET OBALY s. r. o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost COMET OBALY s. r. o. zpracovávat. Subjekt údajů má adekvátní povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost COMET OBALY s. r. o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost COMET OBALY s.r.o. má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů, kdy pominul účel, jež určoval rozsah a parametry zpracování osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Subjekt údajů má také dle čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany společnosti COMET OBALY s. r. o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Čl. 20 GDPR přiznává subjektu údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat COMET OBALY s. r. o. o předání těchto údajů jinému správci. Žádosti nelze vyhovět, pokud by v konkrétním případě mohlo dojít k negativnímu dotčení práv a svobod třetích subjektů.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti COMET OBALY s.r.o. Je na společnosti COMET OBALY s.r.o., aby prokázala existenci oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. V opačném případě společnost COMET OBALY s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoli odvolatelný, a to stejně jednoduchou formou, jakou byl udělen.

Automatizované rozhodování
Společnost COMET OBALY s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.UOOU.cz

Kontakt na osobu pro vedení agendy ochrany osobních údajů COMET OBALY s. r. o.
E-mail: 

 
 
VÝROBA BRÉMSKÝCH KRUHŮ


VÍCE INFORMACÍ

 
VÝROBA PAPÍROVÝCH HRAN


VÍCE INFORMACÍ

 
VÁZACÍ PÁSKY


VÍCE INFORMACÍ

 
VÁZACÍ DRÁTY


VÍCE INFORMACÍ

 
FIXAČNÍ FOLIE


VÍCE INFORMACÍ

 
PÁSKOVAČE, ODVÍJEČE


VÍCE INFORMACÍ

 

KONTAKTY

LOGO_COMET-OBALY

Výroba vázacích a obalových materiálů...

COMET-OBALY_ADRESA  Průmyslová 734/11, 779 00  Olomouc
COMET-OBALY_TELEFON  +420 778 429 546
COMET-OBALY_EMAIL  

KONTAKTNÍ FORMULÁŘPOSLÍČEK / STĚHOVÁNÍ ZÁBAVOU

CZ

Stěhování Olomouc, Brno, Ostrava, Praha...

COMET-OBALY_ADRESA  Průmyslová 734/11, 779 00  Olomouc
COMET-OBALY_TELEFON  +420 724 710 381
COMET-OBALY_EMAIL  

Ochrana osobních údajů (GDPR) - © 2016 / ABSINTDESIGN / GASTRODESIGN